• ساعت : ۱۹:۵:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 
انتخابات یكی از آزمون های بزرگ ملت ایران در مقابل چشم دشمنان است.

آقای دکتر کمایی مدیریت بیمارستان شهید بقایی 2 ضمن دعوت همگی به مشارکت حداکثری در انتخابات در انتخابات در خصوص اهمیت شرکت همکاران  در انتخابات  گفت :
مقوله انتخابات در کشورهایی که از نوعی نظام جمهوری مبتنی بر شیوه دموکراسی و آرای مردم برخوردارند و مردم در شکل‌گیری ارکان حکومت نقش عمده را ایفا می‌کنند، راهکار اجرایی برای رقم‌زدن این سرنوشت سیاسی و اجتماعی، مشارکت در امور جامعه و صحنه‌های مختلف انتخابات است که از این طریق، مردم حق الهی و خدادادی خود را اعمال می‌کنند از جنبه سیاسی، انتخابات نشان دهنده آگاهی و شعور سیاسی مردم یک جامعه و حساسیت‌های آنان به نظامی است که در آن به سر می‌برند. در بعد داخلی، انتخابات اراده ملی را به معرض نمایش گذاشته و نشان می‌دهد که مردم از اتحاد، یکپارچگی و عزم ملی برخوردارند و در بعد خارجی نیز اقتدار ملی و شوکت سیاسی خود را به جهانیان نشان می‌دهد و کشورهای دیگر بر اساس میزان آراء و حضور مردم و حساسیت‌های آنان در اموری که قوام‌دهنده یک نظام مدنی است، روابط خود را  تنظیم می‌کنند.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0