معرفی حوزه ریاست و معاونت ها
دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر بیژن کیخایی دهدزی

دکتر بیژن کیخایی دهدزی

  • پست الکترونیکی : Keikhaeilineb@ajums.ac.ir

دکتر سلیمان کمایی

دکتر سلیمان کمایی

  • پست الکترونیکی : KAMAIE22@YAHOOCO

ابراهیم حمزه لو کهریزی

ابراهیم حمزه لو کهریزی

  • پست الکترونیکی : KAHRIZI62@GMAIL.COM

فریده محمدی

فریده محمدی

  • پست الکترونیکی : FMOHAMMADI@YAHOO.COM

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0