قیمت خدمات

بیماران عزیز هزینه بسته خدمات تشخیصی و درمانی در این بیمارستان به شرح ذیل می باشد :

1. بسته یک روزه شیمی درمانی بستری بدون دارو = ده میلیون ریال

2. بسته سرپایی شیمی درمانی بدون دارو = سه میلیون و سیصد هزار ریال

3. بسته سرپایی تزریق خون تالاسمی = هفت میلیون ریال

4. بسته سرپایی تزریق شیمی درمانی داخل نخاعی

5. بسته سرپایی BMB،  BMAاتاق عمل = هفت میلیون و پانصد هزار ریال    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0