معرفی واحد گردشگری سلامت

            بیماران و همراهان محترم میتوانند

· جهت اطلاع از روند پذیرش و ترخیص به خانم زاهدی، کارشناس اتباع خارجه، مستقر در واحد پذیرش مراجعه کنند.

· به منظور پیگیری روند درمانی به خانم دکتر مقدم دزفولی، پزشک IPD، مستقر در اورژانس بیمارستان مراجعه کنند.

· کارشناس IPD: خانم زاهدی

· پزشک IPD: خانم دکتر مقدم دزفولی

· پرستار IPD: خانم فاضلی    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0