اطلاعات تماس

آدرس بیمارستان: اهواز انتهای اتوبان گلستان ، میدان شهید بقایی ، بیمارستان شهید بقایی2

شماره تماس های بیمارستان: 0098-061-33750410_14

آدرس سایت بیمارستان: H_baghaei2.ajums.ac.ir

شماره مستقیم واحد پذیرش و گردشگری سلامت: 0098-061-33750421

پست الکترونیکی:baghaee2ahvaz@gmail.com    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0