فرم گزارش حادثه
همکاران محترم اطلاع حادثه صرفا به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی آینده در نظر گرفته شده است.لذا خواهشمند است با گزارش حوادث مارا در این امر مهم یاری رسانید
  نام و نام خانوادگی گزارش دهنده  
  نام و نام خانوادگی حادثه دیده  
  ماهیت فرد حادثه دیده  
  نام بخش  
  تاریخ حادثه  
  ساعت   :  : 
  شرح حادثه  
  شیفت حادثه  
  اقدامات انجام شده  
  پیامد و احتمال  
  پیشنهادات  
  ارسال


    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0