فرم گزارش خطای پزشکی
خطای پزشکی هر واقعه ای است که میتواند به بیمار آسیب برساند و یا موجب آسیب شده است. شما بوسیله این فرم میتوانید هر واقعه ای که خودتان یا دیگری در آن نقش داشته اید را جهت جلوگیری از تکرار آن به تیم ایمنی بیمارستان گزارش دهید.وارد کردن اطلاعات فردی در این فرم جنبه اختیاری دارد و در صورت ثبت ،هیچ کس به جز تیم ایمنی بیمارستان به این مشخصات دسترسی ندارد.هدف از بررسی خطا ،پیشگیری،یادگیری،تشخیص و درمان یک مشکل عمده است و جنبه سرزنش و تنبیه ندارد
  تاریخ بروز خطا  
  تاریخ گزارش خطا  
  شیفت  
  بخش گزارش دهنده  
  سمت گزارش دهنده خطا  
  فردی که دچار خطا شده  
  نام و نام خانوادگی بیمار  
  شماره سریال پرونده بیمار  
  شرح کامل خطا  
  نوع خطا  
  علت بروز خطا  
  زمان شناسایی خطا  
  پیامد خطا  
  اقدامات انجام شده بعد از شناسایی خطا  
   پیشنهاد شما برای جلوگیری از بروز خطا چیست؟  
  ارسال


    6.0.3.0
    گروه دورانV6.0.3.0