عنوان : افتتاح بخش فلوسیتومتری و HLATYping مركز پیوند بیمارستان بقایی2
کد خبر : ۷۵۶۸۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ 
ساعت : ۱۱:۴۰:۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

فلوسايتومتري روش بسيار سريع و قدرتمندي است كه براي شناسايی سلولها و طبقه بندی آنها به كار مي رود. در اين روش سلول های موجود در سوسپانسيون به صورت جريان المينار از فلوسل و مقابل نور ليزر عبور کرده و از نظر مشخصات فيزيکی مثل اندازه، داشتن گرانول، شکل و پيچيدگی هسته و نيز از نظر شاخص های موجود در سطح غشا، سيتوپالسم و هسته با واسطه آنتی بادی های منوکلونال که با مواد فلورسانس نشان دار شده اند بررسی می گردند. کاربردهای مختلفی برای فلوسيتومتری وجود دارد که از جمله مهمترين آن ها می توان به ايميونوفنوتايپينگ لوسمی های حاد و مزمن، بيماری پالسماسل ها، پايش درمان در لوسمی ها، تعيين فاکتورهای مؤثر در پيش آگهی بيماری، بررسی کمی سلول های ايمنی اشاره کرد. در بخش فلوسيتومتری آزمايشگاه پيوند با بهره گيری از دستگاه فلوسيتومتر دورنگ و چهار پارامتری می توان عالوه بر شمارش، تعيين حجم و گرانوالريتی سلول ها به بررسی شاخص های سطح ) Markers CD )در سطح، سيتوپالسم و يا هسته سلول پرداخت و از يافته های آن در تشخيص، طبقه بندی، تعيين پيش آگهی و کنترل درمان بيماری های خوش خيم و بد خيم خونی، بيماری های نقص ايمنی،و کم خونی هموگلوبينوری حمله ای شبانه )PNH )استفاده نمود. اين بخش با تالش مسولين محترم درمان استان و بيمارستان شفا در جهت خريداری دستگاه فلوسايتومتری برای اولين بار در يک بيمارستان دولتی استان راه اندازی گرديد تا بتواند قدمی باشد در جهت کاهش هزينه های درمانی بيماران و جلوگيری از برون رفت نمونه های فلوسايتومتری به بخش خصوصی و دسترسی بهتر وراحت تر مراجعين به اين خدمات صورت پذيرد.

بخش فلوسیتومتری و HLATyping  مرکز پیوند بیمارستان بقایی۲ با حضور دکتر ورناصری معاون درمان دانشگاه ، دکتر احمدزاده رییس مرکز پیوند، خانم دکتر رنجبری مدیر گروه پاتولوژی دانشگاه، دکتر باقری مسول فنی آزمایشگاه بیمارستان بقایی ۲ ، دکتر کمایی مدیر بیمارستان بقایی ۲ و آقای اسماعیلی سرپرست اداره امور آزمایشگاههای استان افتتاح گردید.

با راه اندازی این دو بخش تخصصی در آزمایشگاه مرکز پیوند علاوه بر ارایه کلیه خدمات تخصصی مورد نیاز به بیماران نیازمند پیوند مغز استخوان ، پیوند کلیه و پیوند کبد در استان به بیماران استانهای منطقه جنوب  و جنوب غرب کشور شامل استانهای لرستان، ایلام، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر ارایه خواهد شد. همچنین با راه اندازی بانک اطلاعات HLA افراد داوطلب اهدای مغز استخوان و ایجاد بانک HLA ویژه و بومی استان علاوه بر تامین نیاز  بیماران کاندید پیوند استان می توان به تمام مردم کشور ارایه خدمت نماییم.

 

 

 


تعداد بازدید : 40

بازگشت           چاپ چاپ         
 

توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني

V5.1.0.0